Nine Beads Apply 速算數學教材銜接表

全園實施速算數學教材(數學系列教材)

小班上冊 NK1-1   NK1-2  NK1-3   輔助本 CK1

中班上冊 BK1-1   BK1-2   BK1-3  評量本 BT1

大班上冊 AK1-1   AK1-2   AK1-3  評量本 AT1

小班下冊 NK2-1   NK2-2   NK2-3  輔助本 AK3

中班下冊 BK2-1   BK2-2   BK2-3  評量本 BT2

大班下冊 AK2-1   AK2-2   AK2-3  評量本 AT2

速算系列教材

eK1 eK2 eK3 eK4 eK5 eK6 eK7 eK8 eK9 eK10

eK11 eK12 eK13 eK14 eK15 eK16 eK17 eK18 

派師速算數學教材 AK1-AK18eK系列教材

 
 
九珠心算數學教育中心:桃園縣平鎮市平德路261號
Tel: 03-4946100 / 0800-281-099 Fax: 03-4946200 Email:keynba@kimo.com
Web design by 明煌科技 MingHuang MingHuang Technology Co.,Ltd.a