Nine Beads Apply  數學教材銜接表

小班銜接教材:上學期 Nk1-1  Nk1-2  Nk1-3 複習本:CK1

                下學期 Nk2-1  Nk2-2  Nk2-3 複習本:Ak3

中班銜接教材:上學期 Bk1-1  Bk1-2  Bk1-3 評量本:BT1

                下學期 Bk2-1  Bk2-2  Bk2-3 評量本:BT2

大班銜接教材:上學期 Ak1-1  Ak1-2  Ak1-3 評量本:AT1

                下學期 Ak2-1  Ak2-2  Ak2-3 評量本:AT2

國小銜接先修教材:Ak16 Ak17 Ak18

應用數學測驗教材:

中班上學期 TK1  中班下學期 TK2 

大班上學期 TK3  大班下學期 TK4

國小應用數學測驗教材 

一上 AT1-1   一下 AT1-2    二上 AT2-1    二下 AT2-2  

三上 AT3-1   三下 AT3-2    四上 AT4-1    四下 AT4-2

五上 AT5-1   五下 AT5-2    六上 AT6-1    六下 AT6-2

 
 
九珠心算數學教育中心:桃園縣平鎮市平德路261號
Tel: 03-4946100 / 0800-281-099 Fax: 03-4946200 Email:keynba@kimo.com
Web design by 明煌科技 MingHuang MingHuang Technology Co.,Ltd.a